عمل بینی شهرکرد

عمل بینی شهرکرد

عمل بینی شهرکرد
عمل بینی شهرکرد

در تكنيك جديد از قوز برداشـته خـود بيمـار بـراي بازسـازي سقف بيني براي جلـوگيري از

كلاپـس سـقف ميـاني و حفـظ شكل طبيعي ثلث مياني بيني استفاده شد. تفاوت عمده

روش موجود و روشهاي قبلي سـعي در بازسـازي اتـصال T شـكل و فنرمانند بين

غـضروفهاي طرفـي فوقـاني و سـپتوم در سـقف غضروفي فوقاني براي جلوگيري از ايجـاد

پهنـاي بـيش ازحـد دورسوم بيني مي باشد.

 

عمل بینی گوشتی شهرکرد

با در نظرگرفتن آناتومي عملكردي، تفاوت مهمـي بـين سـقف غضروفي فوقاني و تحتاني

وجـود دارد. Mckinney و همكـاران نشان دادند كه دو ثلث فوقاني سـقف غـضروفي از

غـضروفهاي فوقاني طرفي و سپتوم بعنوان يك واحد يكپارچه تشكيل شده است ولي در

ثلث تحتاني سقف بيني، غضروفهاي مزبور معمولاً از سپتوم جدا هستند و تنها بوسيله

اتصالات فيبروز به يگديگر چسبيده اند

 

عمل بینی استخوانی شهرکرد

 

سقف غضروفي بيني بتدريج از پائين به بالا ضخيم و عريض مي شود و تا حد متغيري در زير

اسـتخوانهاي بيني گسترش مي يابند. آناتومي خاص سقف غـضروفي نتـايج زيباشناختي و

عملكـردي مهمـي در بـردارد.

 

عمل بینی نیمه فانتزی شهرکرد

 

پهنـاي دورسـوم غضروفي بطـرف ناحيـه Rhinion افـزايش مـي يابـد و سـقف غضروفي T

شكل فوقاني شكل منحني و گنبـد ماننـدي پيـدا مي كند .فنر موجود در اتصال T شكل

مزبور سـقف غضروفي فوقاني را در زير قوس استخواني گسترش مـي دهـد

 

عمل بینی عروسکی شهرکرد

جدا شدن يا ضـعيف شـدن اتـصال مزبـور در سـقف تحتاني غضروفي، اسكلت بيني را در

مقابل فشار منفي داخلـي فشرده پذير مي سازد و نقش مهمي را در اجـازه دادن بـه لبـه

تحتاني غضروفهاي طرفي فوقاني براي عمـل كـردن بـه شـيو ه يك دريچه ايفا مي نمايد و در

طي عمل دم ميزان عبور هـوا از طريق بيني را تنظيم مي كند

 

زیبایی بینی شهرکرد

 

گزارش كردند كه تقويت سقف غضروفي فوقاني توسط پيونـد فنري(graft Splay (جريان هوا

را از طريق دريچه هاي داخلـي در بيماران رينوپلاستي ثانويه كه از كلاپس سقف مياني

بينـي رنج مي برند، افزايش مي دهد

ساختمان خاص گنبدي سقف مياني حداكثــــر فضاي داخلي بينــــي و حــــداكثر

تانــــسيون روي پوســــت را مهيــــا مي سازد بهمين خاطر است كـه برداشـتن دورسـوم

بيني افزايش بيشتري در ميزان پوست موجـود بـراي پوشـش بينـي نـسبت بـه آنچـه كـه از

كـاهش ارتفـاع بينـي انتظـار است

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.