عمل بینی شهریار

عمل بینی شهریار

عمل بینی شهریار

عمل بینی شهریار

عدم وجود علت مـشخص بـراي سـردرد(علـل چـشمي، دنداني، نورولوژيك و داخلي) قبـل

از عمل، شدت سـردرد براسـاس معيـار VAS)10-0 ( كه صـفر بـه معنــي عــدم وجـــود

سـردرد و 10 بـه معنـي بدترين شـدت سـردرد ارزيابـــي و سپـــس پرسـشنامــه هاي

پـــر و اطلاعـات جمـــع آوري شـــد.

عمل بینی گوشتی شهریار

همـــه بيمـاران، تحـت معاينــه رينوســكوپي و آندوســكوپي تشخيــصــي قــــرار گرفتنــد.

سيتي اسكن در همه موارد در وضـعيت كرونـال بـه عمـل  آمد.

عمل بینی استخوانی شهریار

 

در صورتي كه فرد در فـاز سـردرد مراجعـه مـي نمـود، تست بيحسي موضعي تتراكائيـن و

تنـگ كننـــده موضعــي نفازولين انجام ميشد. پــــس از انتخــــاب و كانديــــد بيمـــاران، بــا

توجـــه بـــه مشكـل و نــوع پاتولـوژي، عمل جراحـي انجام مي شــد، كــه ايـــن اعمـــال

شامـــل سپتوپلاستــــي(80 ،(%توربينوپلاســتي (55 ،(%توربينكتومــي پارشيال(40 (%و

اتموئيـدكتومي نـسبي يا كامل(65 (%بود، كـه همگـي بـه روش آندوسـكوپيك انجـام

شد.

عمل بینی طبیعی شهریار

 

فقط در مواردي كه انحراف سـپتوم بـارز وجـود داشـت جراحي با نور مستقيم به روش

استاندارد انجام ميشـد. (بعد از عمـل، مراقبتهـاي معمـول يـك جراحـي بينـي مثـل : آنتي

بيوتيك، مسكن(در صورت نياز) و خارج كردن پك بينـي 3-2 روز بعد صورت ميگرفت. بيمـاران

در فواصـل مختلـف پيگيري شدند و شدت سردرد در دوره 26-14 مـاه(ميـانگين 18 ماه)

مجدداً با معيار VAS اندازه گيري و ثبت شد.

 

عمل بینی نیمه فانتزی شهریار

فقـط در 36 بيمار پيگيري مقدور بود. يافته هـا بـه روش ANOVA بـا نرم افزار 5.11 SPSS آناليز

شد. سـيتـي اسـكن بعـد از عمـل،فقط در صورت عدم پاسخ به درمان و با رضايت بيمار

انجام گرفت. براي بررسي بهتر نتايج، بيماران به 4 گروه تشخيصي تقسيم شدند:

 

زیبایی بینی شهریار

گروه اول: كساني كه فقط شرح حال و معاينه رينوسكوپي يا آندوسكوپي مبني بر نقطه

تماس داشتند. گروه دوم: كساني كه علاوه بر مورد اول، تست تتراكـائين و نفازولين آنها

مثبت بود.

بهترین دکتر بینی شهریار

گروه سوم: كساني كه علاوه بر مورد اول، سيتـی اسـكن يافته هاي مبني بر نقطه تماس

نشان ميداد. گروه چهارم: كساني كه هر سه شرايط فوق را داشتند. از 47 بيمار مطالعه

شده، 11 مورد بـه علـت عـدم پيگيـري حذف شدند(در مجموع 36 بيمـار).

انجـام تـست تتراكـائين و نفازولين در 17 مورد ممكن گرديـد كـه 12 مـورد مثبـت و 5

مورد منفي بودند و براساس وضعيت سـيتـي اسـكن در يـك گروه قرار گرفتند. طول دوره

سـردرد بيمـاران 4-2 سـال بـا ميانگين 5/2 سال بود.

ميانگين سني افراد 52/1±37 سـال بـا دامنه سني 57-19 سال بود. مراجعين را 24 مورد

مرد(66 (% و 12 مــورد زن(34 (%تــشكيل مــي دادنــد

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.