عمل بینی شهر ری

عمل بینی شهر ری

 

عمل بینی شهر ری

عمل بینی شهر ری

 

جـك گـانتر بـا معرفـي آلاربا تكنيك ابتكاري سـوتور 9 رونالد

گروبر،  جان تبت،  استرات،  زدن و شكل دهي LLC

،گشادي پرههاي بيني را كـاهش داده و سوراخهاي بيني

قرينه ايجاد كردند. ولي بـي تـوجهي بـه ايـن تفاوت آناتوميك

ميتواند علت پنهان بـسياري از مـوارد نـوك بيني غيرقابل

اصلاح و عدم تقارن پره ها و سـوراخهـاي بينـي باشد.

 

عمل بینی گوشتی شهر ری

 

برداشتـن قسمت سفاليك LLC اغلـب بـه طـور كامـل

انجـام نميگيرد و بقاياء ديواره مياني در قسمت حلقي ـ

داخلي باقي ميماند و باعث پهن شدن پـر ة بينـي مـيشـود.

بقايـاي غضروفي اغلب ناديده گرفته ميشوند يا از ديـد جـراح

پنهـان ميماند .

اطلاع از اين تنوع آناتوميك طبيعي LLC به جراح كمـك

ميكند تا بدون رزكسيون اضافي اين ساختار ، كه از نظر

عملكرد و زيبايي مهم است، گشادي و نيروي ارتجاعي

غـضروف آلار را افزايش يا كاهش دهد.

 

عمل بینی استخوانی شهر ری

 

اين شيوه با قانون بنيادي شكلدهي به بيني متناسـب

اسـت .

ايـن قانون شامل شكل دهـي بـه سـاختمان غـضروفي بـا

كمتـرين رزكسيون و كمتر ضعيف كردن اسكلت بينـي مـي

باشـد .

ايـن قانون در ساير قسمتهاي جراحي رينوپلاستي نيز كاربرد

دارد، مانند استفاده از انـواع مختلـف گرافـت از قبيـل

اسـپردرها و استراتها، براي قابل پيشبيني كـردن ميـزان

كنتراكـسيون و جمع شدن بافت نرم و جلوگيري از تغييـرات

توپوگرافيـك كـه  منجر به عدم تقارن و دفرميتيهاي نازيبا

ميشود.

زیبایی بینی شهر ری

نتيجه گيري

براي كاربرد اين يافتة آناتوميك در كـاهش پهـن شـدگي

پره هاي بيني بدون خارج كردن قسمتهاي غضروفي، بايـد

بـا انسيزيوني در محل تقاطع ديواره مياني و خارجي LLC

 

 

بهترین دکتر بینی شهر ری

 

،نيروي ارتجاعي LLC گشاد شده را كاهش داد (اين مـانور

شيوة ديگري است كه ميتواند به جراح كمك كنـد تـا نتيجـه

مقبول تر و زيباتري را در نوك و سوراخ هاي بيني بدسـت

آورد.

 

 

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.