عمل بینی لاهیجان

عمل بینی لاهیجان

عمل بینی لاهیجان
عمل بینی لاهیجان

طی چند هفته ي بعـد از عمـل بi علـت جمـع شـدن

ترشـحات داخـل بینـی تـنفس مشـکل مـی شـود کـه

میتوانید روزانه چند نوبـت از محلـول نمکـی (سـرم

شستشو) استفاده کنید.

 

عمل بینی  گوشتی لاهیجان

 

بـدین روش کـه بـا اسـتفاده از یک سرنگ 20سیسی بدون

سوزن از سـرم کشـیده و در بینی بریزید و اجازه دهید

ترشـحات، شستشـو داده شده و خارج شوند.

 

عمل بینی  استخوانی لاهیجان

 

تا دو هفته بعد از عمل از تخلیه ي ترشحات بینی با فشار

خودداري کنید.

جهت خروج پانسـمان بینـی طبـق قـرار قبلـی بـا پزشک، به

کلینیک مراجعه کنید.

 

عمل بینی طبیعی لاهیجان

روز خروج گـچ بینـی مـی توانیـد قبـل از ویزیـت پزشک حمام

کنید، اما دست بـه پانسـمان و گـچِ روي بینی نزنید.

خروج بخیه ها طبق نظر پزشـک انجـام مـی شـود.

بسته به نظر پزشک بـین یـک تـا دو بـار در هفتـه چسب

روي بینی تعویض میشود.

 

زیبایی بینی لاهیجان

مراقب باشید هیچ ضربه هاي به بینی تـان وارد نشـود.

مثلاً هنگام خواب طاق باز بخوابید و از لباس هاي دکمـه

دار و زیپدار استفاده کنید.

با دهان باز عطسه کنید و از حرکات شدید صورت

حین خنده و گریه اجتناب نمائید. در صورت ضرورت عینک را

با چسب ضد حساسیت به پیشانی متصل نمائید

در طی این مدت پانسمان روی بینی شما خیس نشود لذا

برای استحمام باید به وسیله دوش دستی از گردن به پایین

را بشویید و بعد بخوابید تا شخص دیگری موهای شما را

بشوید بدون اینکه پانسمان شما خیس شود

بهترین دکتر بینی لاهیجان

تكنيك overlay  يكي از روشهاي اصـلاح كننـده

(كننده غضروف آلار است كه بـراي اصـلاح پروجكـشن و

علـي رغـم انتـشار چرخش نوك بيني معرفي شده است

مقالات زياد در زمينه روش هاي اصلاح نوك بيني، مقالات

كمـي اثـر تكنيك هاي مختلف را به صورت عيني بـر روي

نـوك بينـي بررسـي بر اساس جستجوي ما تـا بـه حـال

مطالعـه هاي بـا هـدف  كرده اند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.