عمل بینی مازندران

عمل بینی مازندران

 

عمل بینی مازندران

 

عمل بینی مازندران

قبـل از جاي گذاري پيوند و بعد از اطمينان از كوتاه شدن

دورسوم بيني بميزان كافي، يك تا يك و نيم ميليمتر ديگر از

قسمت قـدامي سپتوم برداشته شد تا جبران ضخامت

پيونـد را بنمايـد.

 

عمل بینی گوشتی مازندران

 

 

بـا بـه كارگيري يك بلند كننده آفريخت (Africht (نازك،

پوسـت و بافت هاي نرم بالا نگاه داشته شد. پيونـد طـوري

در سـقف بـاز ايجاد شده قرار داده شد كه قسمت كوچك

استخواني يا بخش فوقاني له شده آن بروي سقف باز

استخواني قـرار مـي گرفـت.

 

عمل بینی استخوانی مازندران

قسمت هاي تحتاني گرافت كـه شـامل بقايـاي غـضروف

طرفـي فوقاني بود در دو طرف قسمت تحتاني سـپتوم

غـضروفي قـرار داده شده و با استفاده از سوچررهاي

ماترس 5 -صفر به سپتوم فيكس گرديد.

 

عمل بینی طبیعی مازندران

 

بخيه هـاي Mattress بطـور اتوماتيـك يال هـاي

طرفي پيوند را بطرف يكديگر مي كشاند بطوريكه بـا هم

ـديگر زاويـه 120 درجـه مـي سـاختند و زيـر لبـه هـاي باقي

مانـده غضروف هاي فوقاني طرفي كـه بطـور مقتـضي از

مخـاط زيـرين لخت شده بودند، مي لغزيدند

 

زیبایی بینی مازندران

 

اگر هر گونه شـكي در مورد موقعيت زيرلايه اي پيوند وجود

داشت، بخـش هاي طرفـي پيوند را مي توان در عمق

غضروف هاي طرفي فوقاني بـه وسـيلهبخيه ظريف قابل

جذب بخيه نمود. بعـد از جايگـذاري پيونـد،

 

بهترین دکتر بینی مازندران

اوستئوتومي پائين به بـالا انجـام شـد. برشـ هاي داخـل

بينـي ترميم شدند . تمام اين بيماران نياز به كاهش

پروفيلي و ارتفاع بينـي بيـشتر از 3 ميلي متر در ناحيه

اتصال استخواني- غضروفي داشـتند.

 

در تعداد هشت بيمار از جمله سه بيمـار كـه درآنهـا

اسـتئوتومي لاترال به خاطر قوس بـسيار باريـك اسـتخواني

انجـام نـشـد، دپيــوند حـاوي يــك بخـش نــازك استخواني

بـود.

در هفـت بيمار باقيمانده، پيوند قسمت استخواني وجود

نداشـت. بعـد از حداقل 18 ماه پيگيري، هيچ مـوردي از

خـونريزي يـا عفونـت فوري يا ديررس و يا جابجـايي پيونـد

مـشاهده نـشد.

 

معاينـه باليني بيماران هيچ نـشانه اي ازكلاپـس سـقف

ميـاني بينـي، سقف باز،وچسبندگي و يا فيبروز بين پوسـت

و گرافـت نـشان نـداد.

 

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.