عمل بینی یزد

عمل بینی یزد

عمل بینی یزد
عمل بینی یزد

 

ميزان رضايتمندي جراح از محل عمل جراحي به طور معناداري در ئگروه پروپوفول (5/87

(بالاتر از گروه ايزوفلوران (5/72 (بود (ارزش Pكمتر از01.0 .(يعني استفاده از بيهوشي كامل

وريدي موجب افزايش رضايتمندي قابل توجه جراح شده بود.

 

عمل بینی گوشتی یزد

 

گزارش شده است كه در جراحي آندوسكوپي سينوس استفاده از بيهوشي كامل وريدي

علاوه بر ساير برتريهاي آن نسبت به روش استنشاقي، از قبيل بيداري سريعتر، تهوع و

استفراغ كمتر وخونريزي كمتر از موضع جراحي، موجب افزايش (رضايتمندي جراح نيز شده

است.

عمل بینی طبیعی یزد

نتيجه گيري

بيهوشي با استفاده از داروهاي وريدي ميتواند سبب كاهش ميزان خونريزي و افزايش ميزان

رضايتمندي جراح در بيماران تحت اعمال جراحي سپتورينوپلاستي گردد. ولي از نظر ثبات

هموديناميك تفاوت زيادي بين بيهوشي كامل وريدي با بيهوشي استنشاقي وجود ندارد.

جراحـي به روش باز و در زير ديد مستقيم آغاز ميشود

 

عمل بینی نیمه فانتزی یزد

 

بجـاي اينكـه پوست از روي اسكلت غضروفي اسـتخواني بلنـد شـود در يـك

پــلان جديــد، در زيــر SMAS ،شــبيه ديسكــسيون در عمــل ليفتينگ صورت جدا ميشود.

لايهاي از چربي وغدد سباسه در زير SMAS و چسبيده به اسكلت بيني باقي ميماند

 

زیبایی بینی یزد

 

در اين مرحله ميتوان ضخامت پوست را با برداشـتن چربـي و غدد سباسه از روي اسكلت

بيني كاهش داد، بـدون اينكـه بـه عروق خونرسان پوست بيني آسيبي برسد.

نكته قابل توجه اين مقاله اين است كه بر خلاف روش متداول بجاي تراشيدن چربي از زير

پوست، مـيتـوان مـستقيما بافـت مخلوط چربي و غدد سباسه را به ميزان تحـت كنتـرل از

روي اسكلت بيني برداشت و آسيب كمتـري بـه پوسـت بينـي وارد نمود.

 

بهترین دکتر بینی یزد

 

قابل ذكر است كه نبايد چربي را بطـور عميـق از سـمت جـانبي اسـكلت بينـي برداشـت تـا

بـه عـضلات بـاز كننـده سوراخهاي بيني و crurae Lateral آسيبي برسد. تهاجم به لايههاي

سطحي و عدم توجه به ساختمان آناتوميك بيني، منجر به ايجاد تلانژكتازي، پوست آتروفيـك

و فرورفتـه، براق و قرمز ميشود

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.