عمل بینی یاسوج

عمل بینی یاسوج عمل بینی یاسوج  مراقبت بعد از عمل، بینی شما بسته است و تنها میتوانید از راه دهان نفس بکشید. بعد از عمل از کمپرس سرد برای شما استفاده میشود، این کار باعث میشود ورم و کبودی شما به حداقل برسد.   عمل بینی گوشتی یاسوج در ساعت های ابتدایی پس از… ادامه خواندن عمل بینی یاسوج

عمل بینی یزد

عمل بینی یزد   ميزان رضايتمندي جراح از محل عمل جراحي به طور معناداري در ئگروه پروپوفول (5/87 (بالاتر از گروه ايزوفلوران (5/72 (بود (ارزش Pكمتر از01.0 .(يعني استفاده از بيهوشي كامل وريدي موجب افزايش رضايتمندي قابل توجه جراح شده بود.   عمل بینی گوشتی یزد   گزارش شده است كه در جراحي آندوسكوپي سينوس… ادامه خواندن عمل بینی یزد

عمل بینی شهریار

عمل بینی شهریار عمل بینی شهریار عدم وجود علت مـشخص بـراي سـردرد(علـل چـشمي، دنداني، نورولوژيك و داخلي) قبـل از عمل، شدت سـردرد براسـاس معيـار VAS)10-0 ( كه صـفر بـه معنــي عــدم وجـــود سـردرد و 10 بـه معنـي بدترين شـدت سـردرد ارزيابـــي و سپـــس پرسـشنامــه هاي پـــر و اطلاعـات جمـــع آوري شـــد. عمل بینی گوشتی شهریار… ادامه خواندن عمل بینی شهریار