عمل بینی لاهیجان

عمل بینی لاهیجان طی چند هفته ي بعـد از عمـل بi علـت جمـع شـدن ترشـحات داخـل بینـی تـنفس مشـکل مـی شـود کـه میتوانید روزانه چند نوبـت از محلـول نمکـی (سـرم شستشو) استفاده کنید.   عمل بینی  گوشتی لاهیجان   بـدین روش کـه بـا اسـتفاده از یک سرنگ 20سیسی بدون سوزن از سـرم کشـیده و در… ادامه خواندن عمل بینی لاهیجان