عمل بینی یزد

عمل بینی یزد   ميزان رضايتمندي جراح از محل عمل جراحي به طور معناداري در ئگروه پروپوفول (5/87 (بالاتر از گروه ايزوفلوران (5/72 (بود (ارزش Pكمتر از01.0 .(يعني استفاده از بيهوشي كامل وريدي موجب افزايش رضايتمندي قابل توجه جراح شده بود.   عمل بینی گوشتی یزد   گزارش شده است كه در جراحي آندوسكوپي سينوس… ادامه خواندن عمل بینی یزد