عمل بینی قزوین

عمل بینی قزوین     عوارض احتمالي اين جراحـي را بايـد بـا بيمـار در ميـان گذاشت كه اين عوارض تا حـدي بسـته بـه عملكـرد پزشـك ميباشد. اين عوارض ميتواند شامل موارد زير باشد: 1 -اكيموز پلك و خونريزي زير ملتحمه 2 -ورم بيني 3 -بيحسي نوك بيني 4 -بيحسي دنـدانها 5 -خونريزي شديد از بيني… ادامه خواندن عمل بینی قزوین